Aktuális

 

Történet

History

Szabályok

Rules

Szövetség

Federation

Naptár

Calendar

Eredmények

Results

Játékosok

Players

Asztalok

Games

Fotóalbum

Photos

Média

 

Szponzorok

 

Linkek

 

Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II. SZÖVETSÉG CÉLJA

III. SZÖVETSÉG FELADATAI 3

IV. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

V. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

VI. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 5

VII. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 6

VIII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 10

IX. A SZÖVETSÉG BIZOTTSÁGAI 12

X. A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI 13

XI. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 14

XII. REGIONÁLIS SZÖVETSÉGEK 15

XIII. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 15

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16

ZÁRADÉK 16

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A Magyar Asztali Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaság területén működő területi, megyei és helyi asztali jégkorong szövetségek, az asztali jégkorong sportággal foglalkozó sportegyesületek, szakosztályok tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató, az asztali jégkorongozást irányító önkormányzati elv alapján működő jogi személyiséggel rendelkező szervezet. A Szövetség az 1989 évi II. törvény alapján társadalmi szervezetek szövetségeként működik, figyelemmel a 2000. évi CXLV. Sporttörvény 2001. júliusában módosított változatára és az 1997. Évi CLVI. Közhasznú Szervezetekről szóló törvényre.

(2) A Szövetség jogi személy.

2. §

(1) A Szövetség neve: Magyar Asztali Jégkorong Szövetség

(2) Rövidített neve: MAJSZ

(3) A Szövetség angol neve és rövidítése: Hungarian Table Hockey Federation (HTHF)

(4) A Szövetség székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola u. 7.

(5) Az alapítás éve: 2001.

 

3. §

(1) A Szövetség címere: Fekete színnel kitöltött karikában (jégkorongban) stilizált, kissé szögletes formájú asztali jégkorongos bábu látható. A meze piros, arca és ütője fehér, a sisakja, nadrágja és korcsolyája zöld. Az ütő tollán “2001.” felirat, a bábu mellett az ütő felett 3 sorban “Magyar” “Asztali Jégkorong” “Szövetség” felirat a magyar zászló színeinek sorrendjében, a mezen a nemzetközi rövidítés “HTHF” olvasható

(2) A Szövetség bélyegzője: kör alakú bélyegző, a felső ívében “Magyar Asztali Jégkorong Szövetség” felirattal, az alsó ívében “Hungarian Table Hockey Federation” felirattal, közepében a Szövetség címerében látható figura körvonalas sziluettjével és a figura mezén a magyar címerrel.

(3) A Szövetség zászlaja: piros –fehér –zöld trikolór közepében a Szövetség címerével.

 

4.§

 1. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 2. A Szövetség a Nemzetközi Asztali Jégkorong Szövetség (ITHF) tagja kíván lenni.
 3. A Szövetség működése felett a jogszabályban erre felruházott szerv törvényességi felügyeletet gyakorol.

 

II. SZÖVETSÉG CÉLJA

5. §

(1) A Szövetség a Magyar Köztársaságban irányítja, szervezi és ellenőrzi az asztali jégkorong sportágban folyó tevékenységet a versenysport, az iskolai és diáksport, a fogyatékosok sportja, a szenior sport valamint a szabadidősport területén. Népszerűsíti az asztali jégkorongozást, képviseli a sportág és tagjai érdekeit.

(2) A Szövetség ápolja és fejleszti kapcsolatait, valamint együttműködik a nemzeti és nemzetközi asztali jégkorong szövetségekkel és szervezetekkel.

(3) A Szövetség hozzájárul a sportág színvonalának emeléséhez, társadalmi elfogadtatásához, az utánpótlás fejlesztéséhez.

III. SZÖVETSÉG FELADATAI

6. §

 1. A Szövetség az asztali jégkorong sportágban kizárólagosan jogosult:
 1. megállapítani és betartatni a verseny-, a játék, az átigazolási és igazolási (nyilvántartási) valamint a fegyelmi szabályokat és az egyéb szükséges szabályzatokat
 2. meghatározni a hazai és nemzetközi versenynaptárt
 3. a nemzetközi sportszövetség alapszabályával összhangban kialakítani a versenyrendszert és ennek alapján szervezni a hivatásos és amatőr sportversenyeket, a Nemzeti (Magyar, Országos) Bajnokságot, a Magyar (Köztársasági) Kupa versenysorozatait
 4. működtetni a válogatott kereteket és általuk képviselni a Magyar Köztársaságot nemzetközi versenyeken
 5. megadni vagy megtagadni a nemzetközi szövetségek által megkívánt versenyzési hozzájárulást a sportolók külföldi versenyzéséhez
 6. képviselni a Magyar Köztársaságot a sportág nemzetközi szervezetében
 7. az általa szervezett vagy rendezett és általa kiírt sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok – beleértve a sportesemények közvetítési jogát – hasznosításának szabályzatban történő meghatározására

  2. A szövetség az asztali jégkorong sportágban az (1) bekezdésben foglaltakon túl
 1. meghatározza a fejlesztési célokat és gondoskodik megvalósításukról
 2. egyéb versenyeket és sportrendezvényeket szervez, illetve tagjai számára hazai és nemzetközi események szervezését ill. ezeken való részvételét engedélyezi;
 3. gondoskodik a versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és minősítéséről,
 4. a külön jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik a sportolók nyilvántartásáról és versenyzési engedélyük megadásáról, valamint minősítéséről
 5. a sportág fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkört gyakorolja
 6. fellép a sportban ható káros jelenségek – meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek alkalmazása – ellen
 7. kiemelten foglalkozik a mozgáskorlátozottakkal, törekszik esélyegyenlőtlenségük megszüntetésére valamint a sportág különböző képességfejlesztő tulajdonságainak felhasználásával életük könnyebbé tételére
 8. ellátja a nemzetközi sportszövetségek által meghatározott egyéb feladatokat
 9. meghatározza a sportesemények rendezésének ill. azoknak helyet adó létesítmények szakmai feltételeit
 10. közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében
 11. ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat

(3) A Szövetség a tagjai számára biztosított szolgáltatásokat meghatározott feltételek teljesítése mellett a tagokon kívül más is igénybe veheti. A Szövetség működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a rendezvények helyéről és idejéről valamint az azokon történő részvétel lehetőségéről a Szövetség saját székhelyén kihelyezett hirdetőtábláján illetve saját Internetes honlapján nyújt térítésmentes tájékoztatást.

(4) A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén, az ott megjelölt időpontokban bárki betekinthet, arról saját költségére másolatokat készíthet, feltéve, hogy nem sért jogot és nem jár súlyos érdeksérelemmel.

IV. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

7. §1. A Szövetség tagjai:

 1. Rendes tagok
 2. Tiszteletbeli és pártoló tagok

  2. A Szövetségbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.


  3. A Szövetségi tagság felvétellel - a tiszteletbeli és pártoló tagok esetében választással - keletkezik, és
 1. rendes tagok esetében kilépéssel, kizárással, jogutód nélküli megszűnéssel, illetve a tagdíjfizetési kötelezettség egy évnél hosszabb időtartamú elmulasztása esetén törléssel,
 2. a tiszteletbeli és pártoló tagok esetében lemondással, kizárással, valamint elhalálozás esetén törléssel szűnik meg.

  4. A tagfelvétel és a tiszteletbeli és pártoló tagok megválasztása, valamint ezek törlése és kizárása kérdésében a Szövetség elnöksége dönt. A

  5..Szövetség tagjai évente tagdíjat fizetnek, melynek előre meghatározott mértékét az elnökség határozza meg.

8. §

A Szövetség rendes tagjai

A Szövetségnek rendes tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amely az asztali jégkorong sportágban tevékenységet folytat, feltéve, hogy a Szövetség Alapszabályát elfogadja, ismeri és betartja hatályos szabályzóit, részt vesz célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában, továbbá eleget tesz jelen alapszabályban megfogalmazott kötelezettségeinek.

9.§

A Szövetség tiszteletbeli és pártoló tagja

A Szövetség tiszteletbeli és pártoló tagjaivá azok a személyek választhatók, akik kimagasló tevékenységükkel, szakmai hozzáértésükkel erkölcsi és anyagi támogatásukkal a Szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását és ezáltal magát az asztali jégkorong sportágat hosszú időn keresztül eredményesen segítették.

 

 

V. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10. §

A rendes tagok joga és kötelezettsége

(1) A Szövetség rendes tagjának jogai:

 1. részt vehet a Szövetség tevékenységében ill. rendezvényein
 2. képviselet útján részt vehet a Szövetség közgyűlése határozatainak meghozatalában
 3. képviselője útján választhat és személyében választható a Szövetség szerveibe
 4. észrevételeket, javaslatokat tehet a Szövetség valamint annak szervei működésével kapcsolatban;
 5. tájékoztatást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről, továbbá betekinthet a Szövetség irataiba, amennyiben az nem sérti az érintettek személyiségi jogait illetve az üzleti titkot.
 6. igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait
 7. kiadványain, rendezvényein feltüntetheti a Szövetségi tagságot

(2)A Szövetség rendes tagjának kötelezettségei:

 1. az asztali jégkorong sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése
 2. a sportág népszerűsítése
 3. a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatoknak, intézkedéseknek maradéktalan betartása és végrehajtása
 4. a Szövetség által meghatározott célkitűzések elősegítése
 5. részvétel a Szövetség kiemelt rendezvényein
 6. a tagdíj határidőre történő megfizetése.

 

11.§

A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai és kötelezettségei

(1) A tiszteletbeli és pártoló tag jogai:

 1. részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein
 2. tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén
 3. észrevételeket, javaslatokat tehet illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség és annak szervei működésével kapcsolatban,
 4. ajánlásokat tehet a Szövetséget annak szerveit valamint a sportágat érintő kérdések megtárgyalására, napirendre tűzésére
 5. felvilágosítást kérhet a Szövetség tevékenységéről
 6. igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait

(2) A tiszteletbeli és pártoló tag kötelezettségei:

 1. a sportág népszerűsítése, fejlődésének és eredményességének elősegítése
 2. a Szövetség Alapszabályának, szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatok betartása

 

VI. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

12.§

(1) A Szövetség szervezeti felépítése:

 1. a Szövetség közgyűlése
 2. a Szövetség elnöksége
 3. a Szövetség számvizsgáló bizottsága
 4. a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt szakbizottságok
 5. a Szövetség tisztségviselői
 6. a Szövetség alkalmazottjai

 

VII. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE

13. §

A közgyűlés összehívása

(1) A Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagszervezetek választott képviselőiből áll.

(2) A Szövetség közgyűlése nyilvános.

(3) A Szövetség rendes közgyűlését évente kell összehívni.

(4) A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a közgyűléshez beterjesztett beadványokról, javaslatokról a Szövetség tagjait, a Számvizsgáló Bizottság elnökét és a közgyűlésen részvételre jogosultakat írásbeli meghívó formájában értesítenie kell.

(5) Egyéb, a sajtóban közzétett értesítés nem tekinthető hivatalos értesítésnek.

(6) A közgyűlésre a Szövetség elnöksége a részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat.

 

14. §

 

A közgyűlés szavazati joggal rendelkező tagjai

 1. A közgyűlésen szavazati joggal a rendes tagok (tagszervezetek) rendelkeznek A közgyűlésen valamennyi tagszervezet egy-egy képviselője egy szavazati joggal vehet részt.
 2. A tagszervezet közgyűlésen történő képviseletére a szervezet hivatalos képviselője jogosult. Akadályoztatása esetén a tagszervezet saját alapszabályában meghatározott módon gondoskodik helyettesítéséről. A közgyűlésen a tagszervezet küldöttjének részvételi jogosultságát hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni kell a mandátumvizsgáló bizottság előtt legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig.
 3. A tagszervezet szavazati joga más tagszervezetre vagy a küldött személyén kívül más személyre nem ruházható át.

15. §

A közgyűlés határozatképessége

(1) A közgyűlés határozatképes, ha a tagszervezetek képviselőinek több mint a fele jelen van.

(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és harminc napon belül ismételten össze kell hívni. Az így összehívott közgyűlés csak akkor jogszerű, ha a tagok összehívásának ez a módja szerepelt a határozatképtelen közgyűlés meghívójának eredeti szövegében.

(3) Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a jelenlevők száma eléri a részvételre jogosultak 10 %-át.

 

16.§

A közgyűlés napirendje

(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg a beérkezett javaslatok figyelembe vételével és terjeszti a közgyűlés elé elfogadásra.

(2) A Szövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:

 1. a Szövetség tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló megvitatása, elfogadása
 2. a közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása
 3. a Szövetség éves költségvetésének megállapítása és az előző évi költségvetés megtárgyalása,
 4. a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának megtárgyalása,
 5. a Szövetség rendes tagjai által a közgyűlés összehívásáig írásban beterjesztett javaslatok, fellebbezések elbírálása

17. §

A közgyűlés hatásköre

(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 2. hazai és nemzetközi szervezetbe való belépés és kilépés elhatározása;
 3. a Szövetség más szervezetekkel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlatásának kimondása;
 4. a Szövetség tevékenységéről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása
 5. a Szövetség évi költségvetésének megállapítása és az előző évi költségvetés elfogadása
 6. az elnökség, az elnök és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása és visszahívása;
 7. mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg a közgyűlés saját hatáskörébe von.

(2) Az 1) bekezdés f) pontjában említett tisztségek vonatkozásában a választás négy évre szól

(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e)a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a településiönkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét ill.összegét;

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 
4. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnökség terjeszti be. A beszámolók elfogadásáról a Szövetség közgyűlése egyszerű szótöbbséggel, azaz a jelenlevő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával dönt.

5. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

6. Amennyiben a közgyűlés a Szövetség (szakmai és gazdasági) tevékenységéről szóló éves beszámolót vagy a közhasznúsági jelentést nem fogadja el, azt bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni és titkos bizalmatlansági szavazást kell elrendelni. Amennyiben a bizalmatlansági indítványt a közgyűlés többségi szavazattal nem utasítja el, új elnököt és elnökséget kell választani.

7. Amennyiben a Szövetség költségvetési javaslatát a közgyűlés nem fogadja el, új költségvetési tervet kell készíteni és azt 30 napon belül a közgyűlés tagjaiból választott ad hoc bizottság tagjai elé kell terjeszteni, mely bizottság a költségvetési terv elfogadása tárgyában közgyűlési jogkörrel bír

18.§

A közgyűlés határozathozatala

(1)A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, azaz a jelenlevő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával hozza.

(2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 17. § 1.bek. c) pontja esetében a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának "igen" szavazata szükséges

(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség elnökének, az elnökség tagjainak, a számvizsgáló bizottság elnökének, tagjainak v. a számvizsgáló biztos megválasztásakor.

(4)A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza.

(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés idejét, helyét, a napirendi pontokat, közgyűlésen elhangzott észrevételek és javaslatok lényegét, valamint a hozott határozatokat a szavazatok igen-nem arányának megjelölésével és a szavazók név szerinti felsorolásával. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni az érintett tagszervezeteknek továbbá ennek lényegét valamint a beszámoló és a közhasznúsági jelentés legfontosabb adatait a Szövetség székhelyén lévő hirdetőtáblán ill. a Szövetség Internetes honlapján kell nyilvánosságra hozni.

(6) A Szövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja.

(7) Részvételre jogosultak:

 1. szavazati joggal rendelkező képviselők
 2. a hivatalban levő elnökség tagjai, a számvizsgáló bizottság elnöke v. biztosa, a főtitkár
 3. az elnökség által meghívott személyek, a napirendi javaslat szerinti beadványok előadói

  (8)A közgyűlést a Szövetség elnöke vezeti.

19.§

A tisztségviselők választása

(1) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában lefektetett jelölési és szavazási eljárásában rögzített feltételeknek megfelelt.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket – 17. paragrafus (1) bekezdés g) pont) a közgyűlés négy évre választja.

(3) A Közgyűlés tisztségviselő választási munkájának elősegítése és jogszerűsége érdekében Jelölő és Szavazatszámláló bizottságokat kell létrehozni. A bizottságok elnökből és két tagból állnak, melyekre az ügyvezető elnök tesz javaslatot.

(4) A Szövetség tagjai a választást napirendre tűző közgyűlés megkezdése előtt 21 nappal nyújthatják be a javaslataikat a tisztségekre a jelölőbizottsághoz, mely a javaslatokból összeállítja a jelöltek listáját, melyet a Közgyűlés előtt legalább 14 nappal megküld a tagok részére. Jelölt lehet az a személy, aki a jelöltek listáján szerepel, továbbá aki a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával jelöltek listájára felkerül.

(5) A választás tisztségenként külön - külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét, majd az elnökség tagjait, ezt követően pedig a Számvizsgáló Bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani.

(6) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között kell választani. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.

20.§

A Szövetség rendkívüli közgyűlése

(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni ha

 1. a Szövetség elnöksége az ok és a cél megjelölésével indítványozza
 2. ha a Szövetség tagszervezeteinek legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja,
 3. ha a bíróság elrendeli,
 4. ha két közgyűlési ciklus közt a Szövetség elnöki tisztsége vagy a Számvizsgáló Bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma vagy a számvizsgáló Bizottság létszáma az eredeti létszám 50%-a alá csökken.

  (2)Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül – a meghívólevél postabélyegzőjének keltétől azonban legalább 10 napon túli napra - kell összehívni.

  (3) A rendkívüli közgyűlés csak a javasolt/előírt napirendi pontokban határozatképes. Más napirendi pontokban hozott döntés semmisnek minősül.

  (4)A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

 

VIII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE

21.§

Az elnökség működése

(1) A Szövetség két közgyűlés közötti időszakában a legfőbb döntést hozó fórum a Szövetség 3 tagú elnöksége . Illetékessége kiterjed a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésre, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak,

(2) Az elnökség legalább negyedévenként tartja üléseit, melyeket az elnök hív össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és napirendjéről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban írásbeli meghívóval kell értesíteni az elnökség tagjait, a Számvizsgáló Bizottság elnökét továbbá a tanácskozási joggal részt venni jogosult egyéb személyeket.

(3) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével indítványozza.

(4) Az elnökségi ülések nyilvánosak.

(5) Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele (legalább 2 fő) jelen van. A határozatképtelen elnökségi ülést 15 napon belül meg kell ismételni. A megismételt elnökségi ülés az eredeti napirendi pontokban a jelenlevők számára való tekintet nélkül határozatképes.

(6) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

(7) Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét, határozatait, a határozathozatal arányát(az igen-nem szavazók név szerinti felsorolásával) valamint a lényegesebb hozzászólásokat.

(8) Az elnökség határozatait elnöki határozatok formájában ajánlott körlevél valamint a Szövetség székhelyén működő hirdetőtábla és az Internetes honlap által hozza az érdekeltek tudomására.

22. §

Az elnökség feladata és hatásköre

(1) Az elnökség feladatai és hatásköre:

 1. A szövetség közgyűlésének előkészítése és összehívása
 2. a Szövetség működésével, valamint a sportággal kapcsolatos szabályzatok – SZMSZ, Szakbizottsági Működési Szabályzat, stb. – megállapítása és módosítása
 3. a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése
 4. bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozók (számvizsgáló bizottság) kivételével
 5. a szakbizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése
 6. a sportág fejlesztési programjainak kidolgozása
 7. az országos bajnokságok, kupák és más Szövetségi versenyek kiírása
 8. a sportág hazai versenynaptárának jóváhagyása
 9. a Szövetség nemzetközi tevékenységének irányítása
 10. a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása
 11. a tagfelvételi kérelmek elbírálása
 12. jutalmak és kitüntetések odaítélése
 13. a Szövetség tevékenységéről szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítése
 14. az éves költségvetési tervezet és az előző évi költségvetési beszámoló előkészítése
 15. a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg 2. fokú fegyelmi jogkör gyakorlása
 16. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály, továbbá a Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal

(2)Az elnökség a közgyűlés által elfogadott költségvetési tervet rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő tételekkel módosíthatja. A beállított tételek felhasználásának körében – ha szükséges – dönt a költségvetési tételek évközi módosításáról., átcsoportosításáról. Az elnökség a közgyűlés által elfogadott költségvetés mindennemű módosítása esetén a soron következő közgyűlés előtt erkölcsi felelősséggel tartozik.

(3) Amennyiben a közgyűlés másképp nem dönt, az elnökség hatáskörébe tartozik a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelynek alapján a Szövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkezhetnek.

23.§.

 

Az elnökség tagjai

(1) Az elnökség létszáma 3 fő.

(2) Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként, látják el.

(3) Az elnökség tagjai:

 1. az elnök,
 2. az elnökségi tagok.

(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

 1. az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;
 2. észrevételek, javaslatok tétele illetve vélemény-nyilvánítás a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban;
 3. ajánlás megtétele a Szövetséget, annak szerveit és a sportágat érintő kérdések napirendre tűzésében
 4. felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban
 5. javaslattétel rendkívüli közgyűlés, rendkívüli elnökségi ülés összehívására;
 6. megbízás alapján a Szövetség képviselete;
 7. a Szövetség határozatainak és ajánlásainak megtartása, illetőleg betartatása;
 8. választható a Szövetség bizottságaiba, a Számvizsgáló Bizottságot kivéve

(5) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

(6) Az elnökségi tagság megszűnik:

 1. a mandátum lejártával,
 2. lemondással,
 3. felmentéssel
 4. elhalálozással.
 5. A Szövetségből való kizárással

(7) Az elnökség tagjainak a 27 §-ban leírt összeférhetetlenségi szabályoknak is meg kell felelniük.

 

24. §

 

Az elnökség felügyeleti jogköre

 1. Az elnökség a szakbizottságok illetve a megyei szövetségek jogerős határozatait megsemmisíthetik és új határozat meghozatalára utasíthatja azokat
 2. A megsemmisített határozatok ellen az érintett szakbizottság vagy megyei szövetség a Szövetség soros közgyűléséhez felülvizsgálati kérelemmel fordulhat.

 

IX. A BIZOTTSÁGOK

25. §

Számvizsgáló bizottság

(1) A közgyűlés a Szövetség működésének gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy elnökből és két tagból álló Számvizsgáló Bizottságot választ. A Számvizsgáló Bizottság tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

(2) A számvizsgáló bizottság tagja a szövetség vezető szervének ülésén tanácskozási joggal vehet részt.

(3) A Számvizsgáló Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja.

(4) A Számvizsgáló Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik.

(5) A Számvizsgáló Bizottság működését és a tevékenységét irányító szabályzókat a Számvizsgáló Bizottság ügyrendje tartalmazza, melye a Bizottság maga állapít meg.

(6)A Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni ha arról szerez tudomást hogy
a)a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy a következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségesséb)a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel

(7)Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Számvizsgáló Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen letelte esetén a vezető szerv összehívására a Számvizsgáló Bizottság is jogosult.

(8)Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a számvizsgáló bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

(9)A számvizsgáló bizottságnak a 27. §-ban leírt összeférhetetlenségi szabályoknak is meg kell felelniük.

26. §

A szakbizottságok

 

(1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és ideiglenes - bizottságokat hozhat létre. A bizottságok elnökét és tagjait, az elnökség 4 éves időtartamra választja. A létrehozás módját a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. Ezen szakbizottságoknak szabályzó, előkészítő és végrehajtó funkciójuk van.

(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és működési szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.

(3) A szakbizottságok közül állandó bizottságok a következők.

Versenybizottság

Fegyelmi bizottság

Fogyatékos sport bizottság

Utánpótlás bizottság

Nemzetközi kapcsolatok bizottsága

Médiakapcsolatok bizottsága

 

X. A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI

A Szövetség tisztségviselői

27. §

 1. A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. A Szövetség további vezető tisztségviselői a Szövetség elnökségének tagjai, a Számvizsgáló Bizottság elnöke és tagjai, a főtitkár, a szövetségi kapitány
 2. Az 1997 évi CLVI. Törvény szerinti vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt a törvény 8.§-űban leírt személy. Nem lehet továbbá vezető tisztségviselő illetve felügyelő szerv elnöke vagy tagja a törvény 8. és 9. § -ában leírt személy.

 

28. §

A Szövetség elnöke

(1) Az elnök feladata és hatásköre:

 1. az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlések levezetése
 2. a Szövetség jogszabályban előírt képviselete;
 3. az Alapszabály és az egyéb szabályzatok betartatása, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése;
 4. az elnökség munkatervének és üléseinek előkészítése;
 5. A Szövetség szervei tevékenységének figyelemmel kísérése, munkájuk hatékonyabbá tétele
 6. aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása;
 7. döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szerveinek a kizárólagos hatáskörébe;
 8. mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utal.

(2) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti.

(3) Az elnök képviseleti jogkörét a Szövetség más tisztviselőjére is átruházhatja.

(4) Az elnök tevékenységéről a Szövetség elnökségének számol be.

 

29. §

A Szövetség főtitkára

 

(1) A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a Szövetség főtitkára. A főtitkárt az elnökség nevezi ki meghatározott időtartamra

(2) A főtitkár feladata és hatásköre:

 1. a Szövetség tisztségviselőivel együttműködve szervezi és irányítja a Szövetség adminisztrációs tevékenységét, biztosítja az Alapszabály, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti tevékenységet;
 2. összehangolja az elnökség a szakbizottságok a tisztségviselők és az alkalmazottak munkáját;
 3. előkészíti és figyelemmel kíséri a közgyűlés és az elnökség üléseit;
 4. figyelemmel kíséri a jogszabályokat és módosításaikat, azokkal kapcsolatosan tájékoztatót ad ki, vagy intézkedik az adott feladat végrehajtásáról, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi szabályzók módosítását
 5. szervezi a közgyűlés, az elnökség a szakbizottságok határozatainak és az elnöki intézkedések végrehajtását
 6. naprakészen vezeti a közgyűlés, az elnökség és a szakbizottságok hatályos döntéseit, nyilvántartja ezek hatálybalépésének dátumát és a döntés megszületésének egyéb körülményeit, ezen belül a döntés elfogadásának szavazati arányát (az igen-nem szavazatok név szerinti feltüntetésével)
 7. megbízás alapján képviseli a Szövetséget, illetve helyettesít más tisztségviselőt;
 8. aláírási és utalványozási jogkört gyakorol az elnök megbízása alapján
 9. tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről;
 10. naprakészen gondoskodik a Szövetség nyilvántartásainak vezetéséről;
 11. gondoskodik a bajnoki rendszer kiszolgálásához szükséges technikai és személyi feltételek maradéktalan meglétéről
 12. az elnökség elé terjeszti a bizottságok által hozott döntések elleni fellebbezéseket, előkészíti az ezzel kapcsolatos döntéshozatalt;
 13. gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a szövetség iratainak vezetéséről és megőrzéséről
 14. ellátja azokat a feladatokat amelyeket egyéb szabályzók a közgyűlés v. az elnökség a hatáskörébe utal

(3) A főtitkár tevékenységéről meghatározott rendszerességgel a Szövetség elnökségének számol be.

(4) A főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökség által megbízott személy helyettesíti.

30. §

A szövetségi kapitány

(1) A szövetségi kapitány a válogatottak szakmai vezetője. A szövetségi kapitányt a Szövetség elnöke meghatározott időtartamra nevezi ki.

(2) A szövetségi kapitány feladatai.

 1. Elkészíti és az elnökség elé terjeszti a válogatott keretek közép távú és éves felkészülési programját
 2. Gondoskodik a válogatott keretek eredményes szerepléséhez szükséges feltételek biztosításáról
 3. Figyelemmel kíséri a válogatott keretek tagjainak az egyesületekben illetve szakosztályokban végzett munkáját, irányítja és ellenőrzi a keretek felkészülését
 4. Javaslatot tesz a válogatott keretek tagjainak jutalmazására

(3) A szövetségi kapitány munkájáról az elnökségnek számol be.

XI. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

31. §

(1) A Szövetség éves költségvetés alapján bevételeivel önállóan gazdálkodik. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően- nem felelnek.

(2) A Szövetség vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásból képződik, mely lehet:

 1. készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
 2. készpénzre szóló követelés,
 3. ingatlan és ingó vagyon.

(3) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

 1. tagsági díjak
 2. alaptevékenység és ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek
 3. állami támogatás
 4. magán- és jogi személyek támogatásai; adományai
 5. pályázatokon nyert támogatás
 6. az általa szervezett vagy rendezett és az általa kiírt sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok – beleértve a sportesemények közvetítési jogát – értékesítéséből befolyt összeg
 7. reklámtevékenységből származó bevételek
 8. gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek;
 9. egyéb bevételek

(4) A szövetség közhasznú céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – azokat nem veszélyeztetve –gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.

(5)A Szövetség tevékenységi célja szerinti gazdálkodását valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a nonprofit társadalmi szervezetek re vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzi. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. Az alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait és a szakmai beszámolóval együtt a 18§/5/ bekezdésben foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

(6) A szövetség befektetési tevékenységet nem végez

(7) A szövetség tisztségviselői költségtérítésre jogosultak.

(8) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási szabályzata határozza meg.

XII. Regionális SZÖVETSÉGEK

32. §.

(1) A Szövetség az asztali jégkorong sportág helyi feladatainak ellátására hazai regionális területi, megyei, helyi szövetségeket hozhat létre, melyek nem önálló társadalmi szervezetek, ezért nem vehetők bírósági nyilvántartásba

(2)A regionális szövetségek feladatai:

 1. a megyei bajnoki rendszer működtetése
 2. a szükséges nyilvántartások naprakész vezetése
 3. a hatáskörükbe tartozó igazolási, átigazolási feladatok ellátása
 4. a hatáskörükbe tartozó fegyelmi ügyekben fegyelmi jogkör gyakorlása
 5. aktív részvétel a szövetség céljainak megvalósításában
 6. a Szövetség alapszabályában és egyéb szabályzóiban, határozataiban lefektetett feladatok megvalósítása.

(3) A helyi szövetségek működési rendjét - a Szövetség Alapszabályának figyelembevételével – a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

XIII. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

33.§

(1) A Szövetség megszűnik:

 1. feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával,
 2. más szövetséggel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével,
 3. feloszlatásával,
 4. megszűnésének megállapításával.

(2) A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Szövetség közgyűlése rendelkezik. Ennek hiányában vagyona – az esetleges tartozások kiegyenlítése után - állami tulajdonba kerül, és sportcélokra kell fordítani.

 

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34.§

A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetve a Szövetséggel folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz - a sajtót is beleértve -, amíg az ügyet a Szövetség elnöksége meg nem tárgyalta.

35.§

A szövetség alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzatában foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a Szövetség elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a Szövetség valamennyi tagjára, illetőleg szervezetére nézve kötelező.

36.§

(1) A Szövetség jelen alapszabályában nem érintett szervezeti, működési kérdéseiben a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadó.

(2)A sportfegyelmi eljárásra és büntetésekre vonatkozó szabályokat a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.

(3) a Szövetséggel munkaviszonyban –álló dolgozókkal kapcsolatban a munkaszerződés, a munka Törvénykönyve és más hatályos munkaügyi jogszabályok az irányadók.

ZÁRADÉK

Jelen – a Pest Megyei Bíróság utasítására módosított - alapszabályt a Magyar Asztali Jégkorong Szövetség rendkívüli közgyűlése 2001. Október 29-én fogadta el.

Aktuális

 

Történet

History

Szabályok

Rules

Szövetség

Federation

Naptár

Calendar

Eredmények

Results

Játékosok

Players

Asztalok

Games

Fotóalbum

Photos

Média

 

Szponzorok

 

Linkek